Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując LIMANOWA i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Badania hydrogeologiczne: analiza zasobów hydrologicznych

  Badania hydrogeologiczne tworzą ważny segment profesjonalnych usług geologicznych. Opierają się na analizie oraz poznaniu wód podziemnych i ich dystrybucji w danym terenie. Prowadzone badania przyczyniają się do identyfikacji rezerw wodnych, oceny ich jakości i rozpoznania potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Dane uzyskane z badań hydrogeologicznych są wymagane w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak też w rozporządzaniu zapasami wodnymi.

  #/p#

  Badania zanieczyszczeń gruntu – ochrona otoczenia i zdrowia publicznego

  Następnym ważnym obszarem usług geologicznych są badania zanieczyszczeń gruntu. Te badania sprzyjają identyfikacji oraz diagnostyce istnienia substancji szkodliwych w glebie, takich jak metale ciężkie, materiały chemiczne czy zanieczyszczenia organiczne. Ich celem będzie ochrona otoczenia naturalnego i zdrowia publicznego przez identyfikację rewirów zanieczyszczonych oraz określenie metod oczyszczania i remediacji.

  Badanie gruntu przed zakupem – poprawa bezpieczeństwa zakupu działki

  Usługi geologiczne mieszczą także przeprowadzanie badań gruntu przed kupieniem nieruchomości. Osoby szukające właścicieli lub ewentualnie inwestorzy w szeregu przypadków decydują się na takie badania, by uzyskać wiadomości o właściwościach gruntu i potencjalnych ryzykach związanych z budową na danym terenie. Badania te mogą dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych czynnikach wpływających na bezpieczeństwo oraz wydajność budynków i infrastruktury.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika: składnik trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska i geotechnika to dziedziny usług geologicznych, jakie ogniskują się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania oraz budowy trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy analizują skład geologiczny terenu i warunki gruntu, by dostarczyć wiadomości potrzebne do opracowania dobrych fundamentów, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zagwarantować bezpieczeństwo oraz odporność obiektów oraz infrastruktury.

  Geotechniczne badanie gruntu – całkowite analizy właściwości mechanicznych gruntu w usługach geologicznych

  Geotechniczne badanie gruntu to dodatkowy istotny obszar usług geologicznych.Przeprowadza się je w celu zrozumienia fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Badania te obejmują analizę nośności, skurczu, stabilności oraz odkształcalności gruntu. Informacje zdobyte z geotechnicznego badania gruntu są główne dla inżynierów budowniczych, albowiem pozwalają na odpowiednie dostosowanie projektów konstrukcji do wymogów gruntowych.

  Dozór geotechniczny – obserwowanie warunków gruntowych w czasie procesu budowy w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Usługi geologiczne mieszczą także nadzór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie i ocenę warunków gruntowych podczas procesu budowy. Eksperci geotechniczni zaświadczają usługi śledzenia zmian w gruncie, zabezpieczania równowagi zboczy, kontroli osiadań oraz przeprowadzania inspekcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla robotników, jak i dla konstrukcji. To właśnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu można prędko poznać ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

  Dokumentacja geotechniczna – znacząca dokumentacja w usługach geologicznych obejmująca dane dotyczące podłoża

  Jednym z znaczących detalów usług geologicznych będzie przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach tych usług geolodzy i inżynierowie opracowują dokładne raporty, które zawierają całościową analizę warunków gruntowo-geologicznych w danym obszarze. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dostarcza wiadomości dotyczących składu geologicznego, nośności gruntu, poziomów wód gruntowych, stabilności zboczy oraz innych ważnych elementów, jakie mają ważne znaczenie dla procesu planowania i budowy.

  #/section#  Formularz kontaktowy  4 + 9

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej