Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując SANOK i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Poznaj najważniejsze usługi geologiczne i obszary ich wykorzystania

  Usługi geologiczne odgrywają znaczącą rolę w procesie budowania oraz infrastrukturalnym planowaniu. Gwarantują one wiedzę i informacje na temat podłoża, co gwarantuje efektywne zarządzanie zagrożeniami połączonymi z gruntem oraz wodą. Mieszczą one rozmaite aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz wiele innych. W tym artykule zademonstrujemy nadrzędne obszary, na które skupiają się usługi geologiczne.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika: podstawy trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to dwie odnogi profesjonalnych usług geologicznych, które skupiają się na badaniu warunków geologicznych w kontekście planowania i konstrukcji trwałych struktur. Geolodzy inżynierscy badają skład geologiczny obszaru i warunki gruntu, żeby dostarczyć informacje niezbędne do opracowania dobrych podłoży, stabilizacji zboczy i ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zagwarantować bezpieczeństwo oraz solidność obiektów oraz infrastruktury.

  Badanie gruntu przed zakupem – ważne usługi geologiczne wspierające decyzje dotyczące działki

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują również badanie gruntu przed kupnem nieruchomości. Posiadacze bądź inwestorzy nieraz korzystają z takich badań, aby poznać właściwości gruntu i możliwe zagrożenia związane z budową na danej działce. Badania te mogą dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych elementach wpływających na bezpieczeństwo oraz wydajność budynków oraz infrastruktury.

  Geotechniczne badanie gruntu – całkowite analizy właściwości mechanicznych gruntu w usługach geologicznych

  Geotechniczne badanie podłoża to następny znaczący aspekt profesjonalnych usług geologicznych. Jest realizowane w celu pozyskania wiadomości dotyczących fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Badania te mieszczą analizę nośności, skurczu, stabilności i odkształcalności podłoża. Wiadomości zdobyte z geotechnicznego badania gruntu są nadrzędne dla inżynierów budowniczych, bowiem pozwalają na profesjonalne dostosowanie projektów konstrukcji do warunków gruntowych.

  Badania zanieczyszczeń podłoża – analiza substancji szkodliwych w ziemi w ramach usług geologicznych

  Kolejnym istotnym obrębem usług geologicznych są badania zanieczyszczeń podłoża. Te badania sprzyjają identyfikacji i ocenie obecności substancji szkodliwych w glebie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne czy zanieczyszczenia organiczne. Ich zamiarem będzie ochrona otoczenia naturalnego oraz zdrowia publicznego przez identyfikację rewirów zanieczyszczonych oraz określenie metod oczyszczania oraz remediacji.

  Badania hydrogeologiczne: poznanie zasobów hydrologicznych

  Badania hydrogeologiczne stanowią istotny segment usług geologicznych. Opierają się na analizie i poznaniu wód podziemnych oraz ich dystrybucji w danym terenie. Prowadzone badania przyczyniają się do identyfikacji zasobów wodnych, oceny ich jakości i rozpoznania ewentualnych niebezpieczeństw dla jakości wody. Informacje uzyskane z badań hydrogeologicznych są wymagane w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak też w rozporządzaniu zasobami wodnymi.

  Dozór geotechniczny jako zapewnienie bezpieczeństwa w czasie budowy

  Usługi geologiczne obejmują też dozór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie i ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Eksperci geotechniczni zaświadczają usługi monitorowania zmian w gruncie, zabezpieczania stabilności zboczy, kontroli osiadań oraz przeprowadzania inspekcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak oraz dla konstrukcji. To naturalnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu można ekspresowo zidentyfikować ewentualne trudności oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze.

  Dokumentacja geotechniczna – znacząca dokumentacja w usługach geologicznych zawierająca dane dotyczące ziemi

  Jednym z ważnych elementów usług geologicznych będzie przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach tych usług geolodzy i inżynierowie opracowują dokładne raporty, jakie zawierają kompleksową analizę warunków gruntowo-geologicznych w danym obszarze. Dokumentacja geotechniczna zawiera wyniki badań gruntu, zarządzenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających i inne kluczowe informacje mające wpływ na bezpieczeństwo oraz odporność projektowanej budowli.  Formularz kontaktowy  5 + 2

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej