Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując NOWY DWÓR MAZOWIECKI i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Badanie ziemi przed kupnem – poprawa bezpieczeństwa inwestycji

  Profesjonalne usługi geologiczne mieszczą także realizowanie badań gruntu przed zdobyciem nieruchomości. Osoby szukające właścicieli bądź inwestorzy nieraz decydują się na takie badania, by zdobyć informacje o właściwościach gruntu oraz potencjalnych ryzykach związanych z budową na danym terenie. Badania te mogą dostarczyć wiadomości o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych i innych czynnikach wpływających na bezpieczeństwo i wydajność budynków i infrastruktury.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika – całościowe usługi geologiczne dla planowania oraz konstruowania trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska i geotechnika to dwie odnogi profesjonalnych usług geologicznych, które skupiają się na badaniu warunków geologicznych w kontekście planowania i konstrukcji trwałych struktur. Geolodzy inżynierscy egzaminują skład geologiczny terenu oraz cechy gruntu, aby dostarczyć informacje potrzebne do opracowania dobrych podłoży, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zagwarantować bezpieczeństwo oraz trwałość obiektów oraz infrastruktury.

  Sprawdź najważniejsze usługi geologiczne oraz sfery ich wykorzystania

  Profesjonalne usługi geologiczne pełnią nadrzędną rolę w procesie konstrukcji oraz planowania infrastrukturalnego. Zapewniają one niezbędne dane i informacje na temat podłoża, gwarantując efektywne zarządzanie niebezpieczeństwem powiązanym z gruntem oraz wodą. Obejmują one rozmaite aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz dużo innych. W tym artykule przedstawimy kluczowe obszary, na które koncentrują się profesjonalne usługi geologiczne.

  Geotechniczne badanie gruntu – poznanie właściwości podłoża

  Geotechniczne sprawdzanie gruntu to następny znaczący obszar usług geologicznych.Przeprowadza się je w celu zrozumienia fizycznych i mechanicznych właściwości gruntu. Badania te mieszczą analizę nośności, skurczu, równowagi oraz odkształcalności gruntu. Wiadomości uzyskane z geotechnicznego badania gruntu są kluczowe dla inżynierów budowlanych, bo zezwalają na właściwe dostosowanie projektów konstrukcji do warunków gruntowych.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską posiadasz cały obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują również przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to dogłębny raport, jaki koncentruje się na analizie atrybutów mechanicznych oraz fizycznych gruntu w celu dostarczenia wiadomości niezbędnych do dobrego zaprojektowania konstrukcji. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dostarcza informacji dotyczących składu geologicznego, nośności gruntu, poziomów wód gruntowych, stabilności zboczy oraz innych istotnych składników, które mają istotne znaczenie dla procesu projektowania i budowy.

  Badania zanieczyszczeń ziemi – zabezpieczenie otoczenia i zdrowia publicznego

  Innym znaczącym obrębem profesjonalnych usług geologicznych jest wykonywanie badań zanieczyszczeń gleby. Intencją tych badań jest identyfikacja i diagnostyka obecności szkodliwych substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne i zanieczyszczenia organiczne. Ich zamiarem będzie ochrona otoczenia naturalnego oraz zdrowia publicznego przez identyfikację obszarów zanieczyszczonych oraz określenie metod oczyszczania i remediacji.

  Badania hydrogeologiczne: analiza zasobów hydrologicznych

  Jednym z kluczowych obszarów usług geologicznych są badania hydrogeologiczne. Polegają one na analizie oraz zrozumieniu wód podziemnych oraz ich rozmieszczenia w danej lokalizacji. Badania te asystują w identyfikacji zasobów wodnych, ich jakości oraz potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Informacje uzyskane z badań hydrogeologicznych są potrzebne w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak też w administrowaniu zasobami wodnymi.

  Dozór geotechniczny jako zapewnienie bezpieczeństwa w czasie budowy

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują też dozór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie oraz ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni monitorują zmiany w gruncie, kontrolują stabilność zboczy, kontrolują osiadania i przeprowadzają inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa robotników oraz konstrukcji. To właśnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu można błyskawicznie zidentyfikować ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania naprawcze.  Formularz kontaktowy  4 + 7

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej