Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując NOWY SĄCZ i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Badania hydrogeologiczne: analiza zasobów hydrologicznych

  Badania hydrogeologiczne tworzą ważny segment usług geologicznych. Opierają się na analizie oraz poznaniu wód podziemnych i ich dystrybucji w danym terenie. Przeprowadzane badania przyczyniają się do identyfikacji rezerw wodnych, oceny ich jakości oraz rozpoznania potencjalnych niebezpieczeństw dla jakości wody. Informacje zdobyte z badań hydrogeologicznych są potrzebne w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak także w dysponowaniu rezerwami wodnymi.

  #/p#

  Badania zanieczyszczeń podłoża – rozpatrywanie substancji szkodliwych w gruncie w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Kolejnym istotnym rewirem usług geologicznych są badania zanieczyszczeń gruntu. Te badania sprzyjają identyfikacji oraz ocenie istnienia substancji szkodliwych w glebie, takich jak metale ciężkie, materiały chemiczne lub zanieczyszczenia organiczne. Ich celem będzie ochrona środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego przez identyfikację obszarów zanieczyszczonych i określenie metod oczyszczania oraz remediacji.

  Analiza gruntów przed kupnem – zapewnienie bezpieczeństwa zakupu działki

  Usługi geologiczne obejmują też realizowanie badań gruntu przed zdobyciem nieruchomości. Osoby poszukujące właścicieli bądź inwestorzy w szeregu przypadków decydują się na takie badania, by zdobyć informacje o właściwościach gruntu i potencjalnych ryzykach powiązanych z budową na danym terenie. Badania te są w stanie dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych czynnikach wpływających na bezpieczeństwo i wydajność obiektów oraz infrastruktury.

  Geologia inżynierska i geotechnika: podstawy trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to dziedziny usług geologicznych, jakie ogniskują się na badaniu warunków geologicznych w kontekście planowania oraz budowy trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy analizują skład geologiczny terenu i cechy gruntu, by dostarczyć wiadomości wymagane do opracowania należytych fundamentów, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo oraz solidność obiektów oraz infrastruktury.

  Geotechniczne badanie gruntu – dogłębne analizy właściwości mechanicznych podłoża w usługach geologicznych

  Geotechniczne badanie podłoża to dodatkowy znaczący aspekt usług geologicznych. Jest przeprowadzane w celu zdobycia informacji dotyczących fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Badania te mieszczą analizę nośności, skurczu, stabilności oraz odkształcalności podłoża. Informacje uzyskane z geotechnicznego badania gruntu są nadrzędne dla inżynierów budowniczych, bo zezwalają na dobre dopasowanie projektów konstrukcji do warunków gruntowych.

  Nadzór geotechniczny – śledzenie warunków gruntowych podczas procesu budowy w ramach usług geologicznych

  Profesjonalne usługi geologiczne mieszczą również nadzór geotechniczny, który ma na celu kontrolowanie i ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni śledzą zmiany w gruncie, monitorują stabilność zboczy, kontrolują osiadania i przeprowadzają inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracobiorców i konstrukcji. Dzięki dozorowi geotechnicznemu można błyskawicznie zidentyfikować ewentualne trudności oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską masz kompletny obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują również przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to dokładny raport, który koncentruje się na analizie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu w celu dostarczenia informacji niezbędnych do poprawnego opracowania konstrukcji. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dostarcza informacji dotyczących składu geologicznego, nośności gruntu, poziomów wód gruntowych, stabilności zboczy i innych istotnych składników, jakie mają ważne znaczenie dla procesu planowania i budowy.

  #/section#  Formularz kontaktowy  10 + 7

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej