Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując RAWICZ i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii i hydrogeologii, których celem jest zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na podstawie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów wodnych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na środowisko.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz określenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, który umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie właściwych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał oraz na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową rolę w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów oraz zarządzeń, jakie uwzględniają szczególność terenu i ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona otoczenia i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, które są ważne dla wielu branż, takich jak przemysł, rolnictwo, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są główne dla ochrony zdrowia publicznego oraz środowiska, a geolodzy grają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne i skuteczne.  Formularz kontaktowy  0 + 5

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej