Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując RADOMSKO i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i górnictwo. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ zezwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz wyznaczenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w jakiej obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy mogą również radzić w zakresie akcji naprawczych, takich jak remediacja, czyli usuwanie zanieczyszczeń z gruntu i w zakresie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii i hydrogeologii, jakich zamiarem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów wodnych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów oraz zarządzeń, które uwzględniają specyfikę terenu i ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają podstawową rolę w tych badaniach i projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi główny element inżynieryjny, jaki umożliwia inżynierom oraz projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.  Formularz kontaktowy  10 + 7

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej